Uvjeti poslovanja

Sukladno s odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („NN" br.107/07) Agencija za nekretnine AZORI Nekretnine, Azori plus d.o.o. donosi u nastavku navedene Opće uvjete poslovanja.
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za nekretnine AZORI Nekretnine, Azori plus d.o.o. (u daljem tekstu: Agencija) kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).
Sklapanjem ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama svih uvjeta poslovanja Agencije.

OPĆI UVJETI POSLOVNJA
1. Ponude
Ponude Agencije temelje se na podacima koje zaprimamo pismenim ili usmenim putem te su uvjetovane potvrdom. Zadržavamo mogućnost pogreške ili zabune u opisu i cijeni nekretnine te mogućnosti da je nekretnina već prethodno prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ili najma/zakupa.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih smije uz naše pismeno odobrenje prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelju naše ponude neki od objekata koje smo mu ponudili već poznat, obvezan nas je, bez odgode, o tome obavijestiti.

2. Obveze agencije
1. sklopiti ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi)
2. nastojati naći i dovesti osobu u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
4. upozoriti nalogodavca s nedostacima nekretnine;
5. obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
6. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla vezanog uz predmetnu nekretninu;
7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način koji odredi Agencija;
8. omogućiti pregled nekretnina;
9. čuvati osobne podatke nalogodavca i po pisanom nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su poznate Agenciji.
11. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla kupoprodaje;
12. nazočiti sklapanju pravnog posla (predugovora i ugovora);
Smatra se da je Agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odvela ili uputila nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine; organizirala susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćila ime, broj telefona, e-maila ili telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćila točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca
1. sklopiti ugovor o posredovanju s Agencijom u pisanom obliku (standardni ili isključivi)
2. obavijestiti Agenciju o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora i dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
3. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
4. omogućiti, odnosno osigurati Agenciji i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine;
5. obavijestiti Agenciju o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
6. odmah nakon zaključivanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti Agenciji ugovorenu naknadu (proviziju) osim ako nije drukčije ugovoreno;
7. nadoknaditi Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje su veće od uobičajenih troškova posredovanja, uključujući ulazne troškove za aukcije nekretnina;
8. obavijestiti Agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Agenciju, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini;
9. nalogodavac će odgovarati za štetu, ako nije pri tom postupio u dobroj vjeri, odnosno ako je postupio prijevarno i ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla te dužan je nadoknaditi Agenciji sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

4. Ostvarivanje prava na naknadu
Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom predugovora ili ugovora kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje Agenciji u trenutku potpisivanja predugovora ili ugovora dviju ugovornih strana.
Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.
Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove, uključujući ulazne troškove za organiziranje i održavanje aukcija nekretnina.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kada je s osobom s kojom ju je u vezu dovela Agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Agencija nalogodavca dovela u vezu.

5. Iznos naknada
Navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada te su izraženi bez PDV-a.
5.1. Prodaja
Posrednička naknada iznosi 0,5 – 6 % postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine i uvećava se za PDV. Minimalna posrednička naknada iznosi 1.300,00 € + PDV.
5.2. Kupnja
Posrednička naknada iznosi 0,5 – 6 % od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine i uvećava se za PDV. Minimalna posrednička naknada iznosi 1.300,00 € + PDV.
Agencijska naknada se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili ako je Agencija dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine od kupca, odnosno ako kupac sudjeluje ili kupi nekretninu na javnoj aukciji nekretnina.
5.3. Zamjena
Agencijska naknada iznosi 0,5 – 6 % naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom uvećanom za PDV, s tim da je minimalna agencijska naknada za svaku ugovornu stranu 1.300,00 € + PDV.
5.4. Najam/zakup
Kod ugovora o najmu/zakupu (ugovoreno trajanje najma/zakupa do 5 godina) naplaćuje se 100 % iznosa mjesečne najamnine / zakupnine od najmodavca/zakupodavca. Isti iznos za isto ugovoreno, vremensko trajanje se naplaćuje i od najmoprimca/zakupnika.
Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma/zakupa naplaćujemo 150 % iznosa mjesečne najamnine / zakupnine od najmodavca/zakupodavca, odnosno najmoprimca/zakupnika.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.
5.5. Posrednička satnica i naknada troškova
Iznos posredničke satnice (utrošeno vrijeme, izrada oglasa, fotografiranje, oglašavanje te ostali troškovi posredničkog posla) iznosi 45,00 € + PDV.
Ako nalogodavac odustane od prodaje za vrijeme trajanja ugovora o posredovanju, obvezuje se posredniku platiti minimalnu naknadu u iznosu 500,00 € + PDV.
Ako prodavatelji ili kupac odustanu od prodaje u trenutku kada su dali nalog da se može sastaviti predugovor i/ili ugovor o kupoprodaji i kada je već sastavljen predugovor i/ili ugovor o kupoprodaji, obvezuju se posredniku platiti naknadu od 1.000,00 € + PDV. Minimalnu naknadu plaća strana koja je u tom trenutku odustala od kupnje, odnosno prodaje.
Nalogodavac ima obvezu nadoknaditi sve stvarno nastale troškove koje u pisanom obliku ili putem e-maila zatraži od posrednika, a koji ne ulaze u opis posredovanja. Sve stvarno nastale troškove nalogodavac ima obvezu nadoknaditi posrednika, ako posrednik proda nekretninu, a i slučaju da nalogodavac odustane od prodaje ili sam proda nekretninu.
Posrednik zadržava pravo podijeliti posredničku naknadu solidarno između kupca i prodavatelja.

6. Prestanak ugovora
Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i prestaje istekom roka na koji je sklopljen. Ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana te u tom slučaju ugovorna strana je dužna obavijestiti pisanim putem drugu stranu o otkazu. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 7 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.
Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi Agenciji učinjene troškove.
Posrednik ima pravo na ugovorenu posredničku naknadu u cijelosti u slučaju da nalogodavac sklopi predugovor, odnosno kupoprodajni ugovor ili Ugovor najmu/zakupu s kupcem, zakupoprimcem/najmoprimcem dovedenim u vezu posredovanjem posrednika, a sve pod uvjetom da Ugovor o posredovanju nije istekao, a za sve ostale odredbe (odredbe nakon isteka Ugovora o posredovanju ili otkazivanja Ugovora o posredovanju , primjenjuje se važeći cjenik posrednika.
Smatra se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da je kupoprodaja zaključena predugovorom ili ugovorom s članovima obitelji potencijalnog kupca kojeg je s nalogodavcem u vezu doveo posrednik, ili s tvrtkom koja je u vlasništvu potencijalnog kupca, odnosno čak i u slučaju da je trgovačko društvo u vlasništvu članova obitelji potencijalnog kupca ili da potencijalni kupac u istom trgovačkom društvu ima utjecaj kroz funkciju koju obavlja.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je nalogodavac u obvezi isplatiti posredniku posredničku naknadu u cijelosti i u slučaju da nakon isteka ili raskida ovog ugovora u narednih 12 mjeseci sklopi predugovor ili ugovor o kupoprodaji s osobom ili osobama s kojima je doveden u vezu preko posrednika, ili ako taj pravni posao bude na bilo koji način posljedica posrednikova djelovanja prije prestanaka ugovora o posredovanju. Odredbe Ugovora o posredovanju primjenjuju se i kod prestanka ugovora o isključivom posredovanju, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
Sve odredbe glede plaćanja agencijske naknade Posredniku primjenjuju se prema važećem cjeniku.

7. Suradnja s drugim agencijama

Agencija je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje u prometu nekretnina koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih).

8. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i Agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju su odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i opće odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati nadležnost Općinskog suda u Zagrebu, odnosno Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno stvarnoj nadležnosti.

PODNOŠENJE PRIGOVORA:

Prigovor se može podnjeti na mail marijana@azori-plus.hr ili poštom na
adresu:
Azori-plus d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 2
10040 Zagreb


CJENIK POSREDNIČKIH PROVIZIJA - preuzmi pdf

AZORI PLUS d.o.o.